Arbowet 2017 vraagt ontwikkeling. De preventiemedewerker wordt preventiecoach

Arbowet 2017, een upgrade voor de effectiviteit van preventie.
Dat is het doel van de aanpassing Arbowet 2017 .

De preventiemedewerker en de OR gaan analytischerempathischer, innovatiever en daadkrachtiger samenwerken met bedrijfsarts en externe arbodeskundigen aan de kwaliteit van werken. Werkgevers zorgen voor een veiige en gezonde werkomgeving.

De wijzigingen Arbowet 2017  stimuleert een oplossingsgerichte cultuur- en gedragsverandering in organisaties.

Het preventief denken over veilig, gezond en duurzaam werken gebaseerd op Positieve gezondheid. 

Van organisaties wordt verwacht dat ze én oog hebben voor de taak én oog voor het welzijn van medewerkers.

Actief aan de slag met duurzame inzetbaarheid en zelfredzaamheid zodat de kwaliteit van leven in de pensioentijd verbeterd en de kosten voor de gezondheidszorg beheersbaar worden.

De preventiemedewerker wordt meer een preventiecoach!  In de Arbowet 2017 wordt de naam preventiemedewerker gebruikt. Maar in taken zal de preventiemedewerker meer gaan coachen op werkelijke gedragsverandering en het bieden van gewenste steun. De ontwikkeling van preventiemedewerkers zal meer gericht moeten zijn inEQ en het vaardig worden in het voeren van energiegevende gesprekken en coachen op Positieve gezondheid.img_0021

Een preventiemedewerker beschikt over zowel taak-als relatiegerichte vaardigheden.

De preventiemedewerker anno nu is veelal gericht op het bieden van een analytische steun; het in de RI&E benoemen wat niet goed is op de werkvloer. Na de wijziging Arbowet 2017 zal de preventiemedewerker actiever bijdragen aan een cultuuromslag waarin we: beter luisteren naar elkaar, empathischer zijn, (emotionele steun) actiever met elkaar zoeken naar oplossingen (creatieve steun) en praktisch aan de slag gaan met verbeteringen in de organisatie en met gedragsverandering(praktische steun).

Ik heb het communicatie-en coachmodel OplossingsKracht ontwikkeld voor het begrijpend luisteren en het bieden van de gewenste steun.  In 2014 werd het gespreksmodel OplossingsKracht van De PreventieCoach genomineerd door het Ministerie van SZW als 1 van de 10 goede praktijken bij preventie van werkstress.

De PreventieCoach biedt training en coaching voor ontwikkeling van de nieuwe vaardigheden voor preventiemedewerkers en OR na het ingaan van de wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet 2017. (11-10-2016 Eerste kamer) 

Meer informatie over de  1-daagse of 2-daagse training Arbowet 2017 van weerstand naar veerstand met Positieve gezondheid.
model-oplossingskracht-breed-eigen-kleuren-visitekaartje-11mrt2015-scherm

Dit bericht werd geschreven door Ingeloes Bense, De PreventieCoach OplossingsKracht www.preventiecoach.nl 

De PreventieCoach ontwikkelde een aantal instrumenten en handige apps voor de preventiemedewerker, OR, HRM, Arboprofessionals

Call Now Button